Výzva na súťaž ev. č.: 11/2017/StPu

Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je zabezpečovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

„Rekonštrukcia zastrešenia objektov – Egreš“

Čítať ďalej: Výzva na súťaž ev. č.: 11/2017/StPu

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV  
pre voľby starostu obce 
a pre voľby do Obecného zastupiteľstva

 

OZNÁMENIE o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove v súlade s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o/ zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods.2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Oznámenie

 

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Čítať ďalej: OZNÁMENIE

Informácie pre voliča

Čítať ďalej: Voľby do orgánov samosprávy obcí

Rozhodnutie vydané verejnou vyhláškou, zamerané na doočkovanie osôb proti osýpkam, u ktorých bolo omeškané pravidelné povinné očkovanie v zmysle platného očkovacieho kalendára pre pravidelné povinné očkovanie.

Čítať ďalej: Verejná vyhláška - osýpky

Mikroregión obcí ROŇAVA – združenie obcí so sídlom v Michaľanoch realizuje projekt:
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne obcí ROŇAVA 

Čítať ďalej: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Vážení občania

            Význam ochrany lesov pred požiarmi je dôležitým aspektom našej spoločnosti, pretože drevo je surovina, ktorú využíva mnoho odvetví. Bohatstvo lesov a ekologické systémy sú často ohrozené veľkým počtom požiarov, ktorých príčinou je vypaľovanie trávy, zakladanie ohňov v prírode a používanie otvoreného ohňa na miestach, kde je možnosť jeho rozšírenia.

Čítať ďalej: Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 – informácia pre verejnosť