OBEC  EGREŠ

ZVEREJŇUJE ZÁMER

 

 

predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov, vo vlastníctve Obce Egreš, k.ú. Egreš, parcelu registra  CKN  č. 95/1 na LV č. 390 vo výmere  895 m2  vedenú ako záhrada, a to jej časť ako novovytvorenú parcelu č. 95/1  vo výmere 823 m2 a 95/5 – diel 6 vo výmere 17 m2  odčlenenú geometrickým plánom č. 45360090-13/2019, vypracovaným firmou Eli – Geo s.r.o, Lučkovce 24, 072 03 Moravany, zo dňa 07.03.2019 pre Mgr. Ivetu Kardošovú, bytom Partizánska 1522/1, 040 01 Košice a Gabrielu Kardošovú, bytom Paláriková 1505/9, 040 01 Košice v cene 2,04€ /m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutú časť pozemku menované dlhodobo užívajú, zrekultivovali ho a je v susedstve s parcelou, ktorá je v ich vlastníctve. Pre obec je tento pozemok  nevyužiteľný.

 Egreš, dňa 27.03.2019   

                                                                                                                                                      

 Ing. Gabriela Timková

   Starostka obce

 

Vyvesené dňa :28.3.2019

 

Zvesené dňa : 11.4.2019